Klachtenprocedure:

Indien u een vraag, een klacht of een probleem heeft willen we graag dat u dit eerst met de groepsleerkracht bespreekt. Mocht u niet tevreden zijn over het vervolg dan kunt u contact opnemen met de directie. Bij groepsoverstijgende klachten en/of problemen kunt u terecht bij de directie. Daarnaast is de MR voor ouders met een klacht/probleem ook een aanspreekpunt. Mocht uw vraag alsnog niet naar tevredenheid zijn beantwoord dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling zoals die wettelijk binnen de Stichting AVES is vastgesteld.

Schoolcontactpersoon: 

De klachtenregeling voorziet in een contactpersoon per school. Voor onze school is daarvoor Hilde Faber aangesteld en zij is te bereiken onder telefoonnummer: 06 40513242 (school) of 06-42856106.

De schoolcontactpersoon is niet degene die een eventuele klacht van een ouder, een leerling of leerkracht zelf gaat behandelen. Zij zal u uitgebreid informeren over de klachtenregeling die ons bestuur binnen de Stichting AVES hanteert. Klachten betreffende seksuele intimidatie, fysiek en geestelijk geweld dienen gemeld te worden bij de schoolcontactpersoon.

Ook kan zij u informeren over de Wet Meldcode Huiselijk Geweld die met ingang van maart 2012 is vastgesteld. Professionals (ook scholen) zijn verplicht om bij signalen die wijzen op huiselijk geweld/kindermishandeling te handelen volgens de richtlijnen van deze code. Dit protocol is ook onderdeel van het handboek binnen onze Stichting en bevat een stappenplan waarin wordt aangegeven hoe met meldingen op dit terrein wordt omgegaan.

De schoolcontactpersoon zal u verwijzen naar de vertrouwenspersoon.\

 

Landelijke Klachtencommissie (LKC) en de vertrouwenspersoon.

 De Stichting AVES is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie. Het bestuur heeft een vertrouwenspersoon aangesteld die u kan begeleiden in de afhandeling van uw klacht naar de Landelijke Klachtencommissie. De LKC heeft een wettelijk kader en voert haar taken uit op  onafhankelijke wijze.

Extern vertrouwenspersoon bij Stichting Aves is:

Manon Negerman (School) Maatschappelijkwerker

Kometenlaan 1

8303CN Emmeloord

telefoon: 0527-630391.

bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag

De LKC is te bereiken onder postadres

Postbus 162,
3440 AD Woerden,
elefoon: 0348-405245.
Ook kunt u de website raadplegen: www.lgc-lkc.nl

De volledige tekst van de klachtenregeling, de regeling seksuele intimidatie en de meldcode kindermishandeling zijn op school ter inzage aanwezig.


Vertrouwensinspecteurs.

 De inspectie van het onderwijs heeft een landelijk meldpunt vertrouwensinspecteurs seksuele intimidatie, fysiek en geestelijk geweld. De vertrouwensinspecteur helpt bij het zoeken naar oplossingen bij het vinden van de juiste weg of bij het doen van aangifte.

Het meldpunt is te bereiken onder telefoonnummer: 0900 – 1113111.