Alle scholen kennen een medezeggenschapsraad. Hierin zitten ouders en leerkrachten. Op de Fladderiep is gekozen voor een evenredige verdeling, drie ouders, drie leerkrachten. De MR heeft een wettelijke status. Dat wil zeggen dat de raad advies kan uitbrengen aan het bevoegd gezag over aangelegenheden die de school aangaan. Ook heeft de raad in bepaalde gevallen instemmingsrecht. Ouderleden van de raad worden gekozen door ouders en teamleden worden gekozen door de leerkrachten voor een periode van drie jaar en kunnen vervolgens voor een nieuwe periode worden herkozen.

De taken en bevoegdheden van de MR kunt u vinden op de website van Aves. Hier staat een uitgebreid medezeggenschapsregelement beschreven.

De MR vergadert zes keer per jaar. Hierbij is de directeur gedeeltelijk aanwezig als overlegpartner. Een kort verslag van wat er besproken is vindt u terug in de nieuwsbrief van school.

Leden van de MR op dit moment: Arno Matthijssen, Marça Hein, Henriëtte Linker en Saskia van der Veeken.

Voor schooloverstijgende zaken is er bij Aves een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Alle scholen samen worden door 8 leden vertegenwoordigd in de GMR. De taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in een regelement. Deze is te vinden op de website van Aves.

Bijzonder van stam tot kruin.