Privacy

Privacy

De Fladderiep vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de privacy van onze leerlingen en leerkrachten. De Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die op 25 mei 2018 van kracht is geworden, vormen het uitgangspunt van ons privacy beleid. In verband met deze nieuwe wetgeving zijn we druk doende om het Privacy protocol aan te passen, een nieuw Privacyreglement op te stellen en daaruit voortvloeiende maatregelen te treffen.

 Het is ouders/verzorgers niet toegestaan om foto’s en filmpjes van kinderen, anders dan hun eigen op sociale media te verspreiden. De school zal tijdens evenementen zelf foto’s en video’s maken en deze verspreiden via de eigen sociale media (klasbord), waarbij er rekening gehouden wordt met de privacy rechten van het kind. Bovenstaande geldt ook voor foto’s en video’s van leerkrachten en ouders.

Meer informatie over ons privacy beleid vindt u op de website van Aves.

http://www.aves.nl/ouders/privacy.html

 

Onze visie en missie.

Onze visie

Op de Fladderiep krijgen kinderen het vertrouwen, de verantwoordelijkheid en de ruimte, om eigen keuzes te durven maken en de taken zelfstandig te plannen en te organiseren. Ze leren oplossingsgericht te werken binnen de afgesproken kaders, hun eigen leerdoelen te stellen en zich te ontwikkelen tot  zelfstandige personen                                                                                            
De leerkracht geeft, waar nodig de kinderen handvatten en ondersteuning, om ze te laten ontdekken wat ze wel en niet kunnen. Op deze manier leren ze hun eigen grenzen kennen.

Kinderen worden hierin gesteund door handelingswijzers en pictogrammen die in de lokalen en door de school hangen en door het aanleren van routines.

Onze missie

De Fladderiep is een sterke school, een sterk merk, met een warm en betrokken team, betrokken ouders die zich verantwoordelijk voelen voor de school waar hun kind(eren) naar toe gaan. We geven kwalitatief goed onderwijs aan (waar mogelijk) alle basisschoolleerlingen uit Kraggenburg.