Effectiviteit

Het daltononderwijs probeert zo efficiënt mogelijk te werken. Onderwijsleertijd, middelen, en instructie zo efficiënt mogelijk en op maat in te zetten; zelfstandig werken als het kan en samenwerken als dat wenselijk is. Door zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de vaardigheden, talenten en kennis van leerkrachten en leerlingen, komen we tot een doelmatige inzet van tijd. Door kinderen steeds meer verantwoordelijkheid te laten dragen voor een eigen leer- en ontwikkelingsproces en rekening te houden met individuele verschillen en persoonlijke leerdoelen, zal de leeropbrengst worden verhoogd. Daarvoor is het noodzakelijk, dat een leerling leert reflecteren op zijn eigen leerproces.

De Fladderiep - Effectiviteit -

Onze visie en missie.

Onze visie

Op de Fladderiep krijgen kinderen het vertrouwen, de verantwoordelijkheid en de ruimte, om eigen keuzes te durven maken en de taken zelfstandig te plannen en te organiseren. Ze leren oplossingsgericht te werken binnen de afgesproken kaders, hun eigen leerdoelen te stellen en zich te ontwikkelen tot  zelfstandige personen                                                                                            
De leerkracht geeft, waar nodig de kinderen handvatten en ondersteuning, om ze te laten ontdekken wat ze wel en niet kunnen. Op deze manier leren ze hun eigen grenzen kennen.

Kinderen worden hierin gesteund door handelingswijzers en pictogrammen die in de lokalen en door de school hangen en door het aanleren van routines.

Onze missie

De Fladderiep is een sterke school, een sterk merk, met een warm en betrokken team, betrokken ouders die zich verantwoordelijk voelen voor de school waar hun kind(eren) naar toe gaan. We geven kwalitatief goed onderwijs aan (waar mogelijk) alle basisschoolleerlingen uit Kraggenburg.