Leerlingenraad

Leerlingenraad

Leerlingenraad

Elk schooljaar kiezen groepen 3 tot en met 8 een vertegenwoordiger voor de leerlingenraad. De leerlingen denken mee over schoolzaken en dragen ideeën en wensen aan. Zo werken we samen met de leerlingen aan een fijn schoolklimaat en nemen we de leerlingen serieus. De leerlingen van groep 7 en 8 zijn voorzitter en notulist. 

Dit jaar zitten in de leerling raad: 
Rinske, Joep, Justin, Sanne, Marthijn, Jeremy.

Waar en wanneer vergadert de leerlingenraad?
De raad komt 5 keer per jaar bij elkaar onder schooltijd of op enig moment dat één van de leden daartoe oproept. Ze bespreekt dan zaken die door de groepen zijn ingebracht. 

Hoe is de organisatie?
Voordat de verkiezingen worden gehouden,  wordt er uitgelegd wat de leerlingenraad is, wat van een lid verwacht wordt, hoe de verkiezingen verlopen en hoe bespreekpunten worden geïnventariseerd. Vervolgens worden in de groepen 3 t/m 8 (in het begin van het schooljaar) verkiezingen gehouden.  Per schooljaar krijgt de leerlingenraad een budget van 100 euro, dat zij in overleg mogen besteden.

Bij elke vergadering is één van de leerkrachten of directeur als adviseur/begeleider/vraagbaak aanwezig. De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas. De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad,

Waarover kan de leerlingenraad vergaderen?
De leerlingenraad hangt een ideeënbus op. Ze neemt ideeën mee vanuit de klas of komen zelf met ideeën. Het leerkrachtenteam kan bespreekpunten inbrengen en ook kunnen punten vanuit de leerlingenraad meegenomen worden in de teamvergaderingen van de leerkrachten, de ouderraad of de medezeggenschapsraad.

Mogelijk te bespreken punten:

* Het gebruik en de inrichting van het schoolplein.
* Invulling van de vrijdagmiddagen voor een vakantie.
* Advies bij de organisatie van het schoolreisje.
* Meedenken bij het organiseren van een festiviteiten.

De leerlingenraad was vorig jaar bijvoorbeeld nauw betrokken bij het maken van een plan voor het schoolplein en bij het bezoek van de visitatiecommissie.

 

Onze visie en missie.

Onze visie

Op de Fladderiep krijgen kinderen het vertrouwen, de verantwoordelijkheid en de ruimte, om eigen keuzes te durven maken en de taken zelfstandig te plannen en te organiseren. Ze leren oplossingsgericht te werken binnen de afgesproken kaders, hun eigen leerdoelen te stellen en zich te ontwikkelen tot  zelfstandige personen                                                                                            
De leerkracht geeft, waar nodig de kinderen handvatten en ondersteuning, om ze te laten ontdekken wat ze wel en niet kunnen. Op deze manier leren ze hun eigen grenzen kennen.

Kinderen worden hierin gesteund door handelingswijzers en pictogrammen die in de lokalen en door de school hangen en door het aanleren van routines.

Onze missie

De Fladderiep is een sterke school, een sterk merk, met een warm en betrokken team, betrokken ouders die zich verantwoordelijk voelen voor de school waar hun kind(eren) naar toe gaan. We geven kwalitatief goed onderwijs aan (waar mogelijk) alle basisschoolleerlingen uit Kraggenburg.