Overblijven

Op Daltonschool “De Fladderiep” kunnen kinderen overblijven. Dit gebeurt onder leiding van de overblijfcommissie. De directie is aanspreekpunt en coördineert het overblijven in samenspraak met de ouders. Klachten en vragen over het overblijven worden door haar in behandeling genomen en teruggekoppeld naar de overblijfouders. Regels en afspraken kunt u vinden in het overblijfboekje dat jaarlijks wordt bijgesteld. Tijdens het overblijven gelden de schoolregels. Deze schoolregels zijn bekend bij de overblijfouders en worden toegepast. Indien nodig (bij calamiteiten tijdens de pauzes) treedt de overblijfouder in contact met de betrokken groepsleerkrachten. Jaarlijks legt de overblijfcommissie in een financieel overzicht verantwoording af aan de ouders die gebruik maken van de overblijfregeling.

Bekijk hier het overblijfboekje.

Onze visie en missie.

Onze visie

Op de Fladderiep krijgen kinderen het vertrouwen, de verantwoordelijkheid en de ruimte, om eigen keuzes te durven maken en de taken zelfstandig te plannen en te organiseren. Ze leren oplossingsgericht te werken binnen de afgesproken kaders, hun eigen leerdoelen te stellen en zich te ontwikkelen tot  zelfstandige personen                                                                                            
De leerkracht geeft, waar nodig de kinderen handvatten en ondersteuning, om ze te laten ontdekken wat ze wel en niet kunnen. Op deze manier leren ze hun eigen grenzen kennen.

Kinderen worden hierin gesteund door handelingswijzers en pictogrammen die in de lokalen en door de school hangen en door het aanleren van routines.

Onze missie

De Fladderiep is een sterke school, een sterk merk, met een warm en betrokken team, betrokken ouders die zich verantwoordelijk voelen voor de school waar hun kind(eren) naar toe gaan. We geven kwalitatief goed onderwijs aan (waar mogelijk) alle basisschoolleerlingen uit Kraggenburg.