Ouders

Ouders en leerkrachten hebben ieder een eigen verantwoordelijkheid in de opvoeding van hun kinderen en/of leerlingen. Het spreekt voor zich dat er tussen ouders en school een goede band dient te zijn om de opvoeding zo evenwichtig mogelijk te laten verlopen. Een goede communicatie tussen school en ouders is daarbij van belang. In onze school zijn geen drempels en verwachten we van elkaar openheid. Daar waar het “even niet loopt’ met een kind (zowel thuis als op school) wordt dat naar elkaar toe uitgesproken. We willen een school zijn waar iedereen zich welkom en veilig voelt. Vanuit deze gezamenlijke beleving versterken we de onderlinge betrokkenheid.

 

Op verschillende manieren houden we de ouders op de hoogte van wat er op school gebeurt. Dit gebeurt door middel van:

- Schoolgids; deze wordt opgesteld door de directie in samenspraak met het schoolteam en de  MR.  De MR verleent toestemming aan dit document. Het is uiteindelijk de  Stichting AVES die  de schoolgids jaarlijks vaststelt en aan de inspectie aanbiedt. Ouders krijgen bij aanmelding  een schoolgids en elke twee jaar een schoolgids aangeboden;
- Jaarkalender die aan het begin van het jaar wordt uitgereikt (bevat schoolinformatie en een  kalender met een overzicht van activiteiten, verjaardagen, roosters e.d.);
- Wekelijks bieden we de nieuwsbrief “De Fladderiep” aan;
- Jaarlijkse ouderavond die gehouden wordt in de eerste weken na de herfstvakantie.

Onze visie en missie.

Onze visie

Op de Fladderiep krijgen kinderen het vertrouwen, de verantwoordelijkheid en de ruimte, om eigen keuzes te durven maken en de taken zelfstandig te plannen en te organiseren. Ze leren oplossingsgericht te werken binnen de afgesproken kaders, hun eigen leerdoelen te stellen en zich te ontwikkelen tot  zelfstandige personen                                                                                            
De leerkracht geeft, waar nodig de kinderen handvatten en ondersteuning, om ze te laten ontdekken wat ze wel en niet kunnen. Op deze manier leren ze hun eigen grenzen kennen.

Kinderen worden hierin gesteund door handelingswijzers en pictogrammen die in de lokalen en door de school hangen en door het aanleren van routines.

Onze missie

De Fladderiep is een sterke school, een sterk merk, met een warm en betrokken team, betrokken ouders die zich verantwoordelijk voelen voor de school waar hun kind(eren) naar toe gaan. We geven kwalitatief goed onderwijs aan (waar mogelijk) alle basisschoolleerlingen uit Kraggenburg.