MR

De Medezeggenschapsraad (MR)

Alle scholen kennen een medezeggenschapsraad. Hierin zitten ouders en leerkrachten. Op de Fladderiep is gekozen voor een evenredige verdeling, drie ouders, drie leerkrachten. De MR heeft een wettelijke status. Dat wil zeggen dat de raad advies kan uitbrengen aan het bevoegd gezag over aangelegenheden die de school aangaan. Ook heeft de raad in bepaalde gevallen instemmingsrecht. Ouderleden van de raad worden gekozen door ouders en teamleden worden gekozen door de leerkrachten voor een periode van drie jaar en kunnen vervolgens voor een nieuwe periode worden herkozen.

De MR is er voor het belang van de grote groep.

De taken en bevoegdheden van de MR kunt u vinden op de website van Aves. Hier staat een uitgebreid medezeggenschapsregelement beschreven.

 

De MR vergadert zes keer per jaar. Hierbij is de directeur gedeeltelijk aanwezig als overlegpartner. Een kort verslag van wat er besproken is vindt u terug in de nieuwsbrief van school.

Leden van de MR op dit moment: Arno Matthijssen, Ramon Willeman, Ellen de la Vieter, Wendy Willemsen, Rian Winter en Marjan de Waal.

 

 Voor schooloverstijgende zaken is er bij Aves een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Alle scholen samen worden door 8 leden vertegenwoordigd in de GMR.

De taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in een regelement. Deze is te vinden op de website van Aves.

Onze visie en missie.

Onze visie

Op de Fladderiep krijgen kinderen het vertrouwen, de verantwoordelijkheid en de ruimte, om eigen keuzes te durven maken en de taken zelfstandig te plannen en te organiseren. Ze leren oplossingsgericht te werken binnen de afgesproken kaders, hun eigen leerdoelen te stellen en zich te ontwikkelen tot  zelfstandige personen                                                                                            
De leerkracht geeft, waar nodig de kinderen handvatten en ondersteuning, om ze te laten ontdekken wat ze wel en niet kunnen. Op deze manier leren ze hun eigen grenzen kennen.

Kinderen worden hierin gesteund door handelingswijzers en pictogrammen die in de lokalen en door de school hangen en door het aanleren van routines.

Onze missie

De Fladderiep is een sterke school, een sterk merk, met een warm en betrokken team, betrokken ouders die zich verantwoordelijk voelen voor de school waar hun kind(eren) naar toe gaan. We geven kwalitatief goed onderwijs aan (waar mogelijk) alle basisschoolleerlingen uit Kraggenburg.