AC

De activiteitencomissie (AC)

De activiteitencommissie (AC) heeft als taak het organiseren en voorbereiden van activiteiten voor de kinderen, in samenwerking met het team. Zo levert de activiteitencommissie een belangrijke bijdrage aan activiteiten als het Sinterklaasfeest, Kerstmis en eindfeest. Bij de uitvoering van deze activiteiten is hulp van andere ouders natuurlijk onontbeerlijk. Aan het begin van het schooljaar ontvangen de ouders een formulier met daarin alle voorgenomen activiteiten het komende schooljaar. Op een begeleidend formulier kunt u aangeven bij welke activiteit u mee kunt helpen.

Tevens zijn de leden van de AC onderverdeeld als klassenouder en daarmee aanspreekpunt voor de leerkrachten voor het regelen van vervoer bij uitjes, verjaardagen etc.

De leden van de Activiteitencommissie worden voor een periode van 3 jaar gekozen. Daarna kan men zich eenmaal herkiesbaar stellen.

De Activiteiten Commissie bestaat uit:

  • een dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester, secretaris) zij hebben tevens contact met de directie over lopende zaken aangaande de activiteiten.
  • leden van de Activiteiten Commissie. Zij dragen de verantwoordelijkheid samen met een teamlid m.b.t. de te organiseren activiteiten.

 

De AC vergadert ongeveer 6x per jaar.

Schooljaar 2018 -2019 bestaat de AC uit de volgende personen.

Naam

Functie

Barbara de Vries

Voorzitter

Colinda Dam

Secretaris

Linda Dekker

Penningmeester

Marjolein Hooyman

Lid

Gerdien Tuinstra

Lid

Crista Kommers

Lid

 

Onze visie en missie.

Onze visie

Op de Fladderiep krijgen kinderen het vertrouwen, de verantwoordelijkheid en de ruimte, om eigen keuzes te durven maken en de taken zelfstandig te plannen en te organiseren. Ze leren oplossingsgericht te werken binnen de afgesproken kaders, hun eigen leerdoelen te stellen en zich te ontwikkelen tot  zelfstandige personen                                                                                            
De leerkracht geeft, waar nodig de kinderen handvatten en ondersteuning, om ze te laten ontdekken wat ze wel en niet kunnen. Op deze manier leren ze hun eigen grenzen kennen.

Kinderen worden hierin gesteund door handelingswijzers en pictogrammen die in de lokalen en door de school hangen en door het aanleren van routines.

Onze missie

De Fladderiep is een sterke school, een sterk merk, met een warm en betrokken team, betrokken ouders die zich verantwoordelijk voelen voor de school waar hun kind(eren) naar toe gaan. We geven kwalitatief goed onderwijs aan (waar mogelijk) alle basisschoolleerlingen uit Kraggenburg.