Identiteit

Identiteit wordt door ons gezien als  het “gezicht van de school”. Niet alleen de levensbeschouwelijke identiteit speelt daarbij een rol. Ook de wijze van omgaan met elkaar (pedagogische component), hoe we samen willen leren (onderwijskundig aspect) en de rol van de ouders en de medezeggenschapsraad (organisatorische component) maken deel uit van de zgn. brede identiteit.

In onze school geven we samen invulling aan deze brede identiteit. We brengen leerlingen in contact met en begeleiden ze in hun levensbeschouwelijke en godsdienstige ontwikkeling. Wij geven op onze school  humanistische, christelijke en vanuit burgerschap gevoede waarden een herkenbare plaats. Vanuit hun eigen persoonlijke traditie en gezinsachtergrond nemen kinderen hun eigen verhalen mee. Daar spelen we als schoolteam nadrukkelijk op in.

Iedere leerkracht en leerling heeft zijn of haar eigen achtergrond. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn tijdens vieringen en dagopeningen, want dan is het pas ‘echt’. Onze eigen identiteit bewaren betekent open en gastvrij de ander erkennen en tot zijn recht laten komen.

Kinderen moeten op weg worden geholpen naar een eigen levensopvatting. Het betekent dat we investeren in de ontwikkeling van goed burgerschap voor onze leerlingen. In onze samenleving vinden voortdurend ontmoetingen plaats met andere mensen en culturen. Dit vraagt van onze kinderen , ouders en leerkrachten een open, niet veroordelende en ontdekkende houding naar ieder die anders is. Door samen te leren, door samen belangrijke feestdagen te vieren, door met elkaar en aan elkaar dienstbaar te zijn geven we onderwijs betekenis. We bespreken en uiten daarin wat voor jezelf en voor anderen van belang is (waarden). Dat gebeurt in een open dialoog met elkaar, maar ook met verhalen, woorden en gebaren uit de bijbel en de geloofstradities. Het betekent dat we geloven in kinderen, in hun toekomst en in de toekomst van onze samenleving waarin deze kinderen een plek zullen vinden. Elk kind is uniek en heeft eigen talenten. We leren hen hun mogelijkheden uit te bouwen en leren hen ook om te gaan met datgene waar ze minder goed in zijn. Leren doen we samen. Hulp geven en hulp ontvangen kun je leren, en is een deel van een evenwichtige ontwikkeling.

Onze visie en missie.

Onze visie

Op de Fladderiep krijgen kinderen het vertrouwen, de verantwoordelijkheid en de ruimte, om eigen keuzes te durven maken en de taken zelfstandig te plannen en te organiseren. Ze leren oplossingsgericht te werken binnen de afgesproken kaders, hun eigen leerdoelen te stellen en zich te ontwikkelen tot  zelfstandige personen                                                                                            
De leerkracht geeft, waar nodig de kinderen handvatten en ondersteuning, om ze te laten ontdekken wat ze wel en niet kunnen. Op deze manier leren ze hun eigen grenzen kennen.

Kinderen worden hierin gesteund door handelingswijzers en pictogrammen die in de lokalen en door de school hangen en door het aanleren van routines.

Onze missie

De Fladderiep is een sterke school, een sterk merk, met een warm en betrokken team, betrokken ouders die zich verantwoordelijk voelen voor de school waar hun kind(eren) naar toe gaan. We geven kwalitatief goed onderwijs aan (waar mogelijk) alle basisschoolleerlingen uit Kraggenburg.